pH | pCO2 | pO2 | sO2 | ctHb | FO2Hb | FCOHb | FMetHb | FHHb | FHbF | cK+ | cNa+ | cCa2+ | cCl- | cGlu | cLac | ctBil


希望了解更多信息吗?

提交此表格代表我确认已阅读并理解该数据隐私声明.

联系雷度米特

 

雷度米特医疗设备(上海)有限公司

福泉北路518号
200335
上海
中国
电话+86 21 6015 8555

Cookies将被该网站使用

Use of cookies